I dagarna publicerar Lidl Sverige sin hållbarhetredovisning för det senaste verksamhetsåret 2019/20. Av redovisningen framgår att Lidl för tredje året i rad växer samtidigt som man lyckats med att minska sitt klimatavtryck. Företagets omsättning ökade med 8,8 procent samtidigt som utsläppen av koldioxid från driften av verksamheten minskade med 4,6 procent. Arbetet med att minska klimatavtrycket fortsätter med hög intensitet.

Lidls omsättning ökade 2019/20 till 11 751 MSEK, vilket är en ökning med 8,8 procent i jämförelse med föregående år. Samtidigt lyckades man minska sina utsläpp av koldioxid med 611 ton till 12 818 ton CO2e. Sedan Lidl började mäta utsläppen av växthusgaser från driften av verksamheten 2016/17 har företaget minskat dem med 22 procent trots en ökad omsättning under samma period med 31 procent.

Sedan 2016 klimatkompenserar Lidl Sverige för de kvarvarande utsläppen från driften av den svenska verksamheten. För verksamhetsåret 2019/20 sker klimatkompensationen genom ett trädbevaringsprojekt som minskar avskogning i Khasi Hills, Indien, och ett projekt som stöttar bytet av traditionella ved- och koleldade spisar mot nya effektiva solenergispisar på Madagaskar. Projekten är certifierade enligt Gold Standard och Plan Vivo.

Johan Augustsson, Sverigechef Lidl
Johan Augustsson, Sverigechef Lidl

– Vi vill vara ledande inom omställningen mot en mer hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet genomsyrar idag hela vårt företag. Vi jobbar hårt med att minska utsläppen av koldioxid i alla delar av vår verksamhet, från logistik och förpackningar till byggandet av butiker. Tillsammans med minskad användning av engångs- och fossilplast och minskat matsvinn har vi under året gjort stora framsteg, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Lidls mål är att köra med helt fossilfria godstransporter 2025. Under det senaste decenniet har företaget fasat ut de renodlade fossila bränslena och ersatt dem med mer klimatsmarta alternativ som biogas, biodiesel och svanen-märkt diesel.

– Genom att genomlysa alla delar av driftens utsläpp, från logistik och marknadsföring till butikernas energianvändning, minskar våra utsläpp av koldioxid. Under året har vi påbörjat arbetet med att granska vårt sortiments klimatpåverkan och framöver kommer vi att flytta fram våra positioner ytterligare, fortsätter Johan Augustsson.

Att minska matsvinnet är ett av Lidls prioriterade områden. Under året räddades 937 ton mat från att kastas, vilket motsvarar cirka 2 000 000 måltider. Matsvinnet uppgick 2019/20 till 5 873 ton, vilket motsvarar 1,41 procent av nettovikten av den sålda maten. Det är en minskning med 21 procent jämfört med föregående år.

Arbetet för att kraftigt minska användningen av fossil plastråvara i förpackningar har fortsatt under året och alla engångsprodukter i plast, som engångsbestick, bomullspinnar etc. För att bidra till lösningar på en av vår tids stora miljöutmaningar har Lidl genom Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen delat ut 10 miljoner kronor för att stödja hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten som främja cirkulär plastanvändning och beteendeförändring hos konsument. De utdelade pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. 2020 är temat ”Hållbarhetsakuten” som ger 11 miljoner i projektstöd för initiativ som bidrar till ett mer hållbart livsmedelssystem.

Hållbarhetsredovisningen är Lidl Sveriges sjunde hållbarhetsredovisning. Den har upprättats i enlighet med GRI Standards, är granskad av Ernst & Young AB och finns i sin helhet på lidl.se/hallbarhet.