Finansminister Mikael Damberg har den 28 februari presenterat potentiella ekonomiska konsekvenser för Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Svensk ekonomi kan komma att påverkas negativt, inte minst genom prisökningar på råvaror som gas och olja. Samtidigt är Sveriges handel med Ryssland begränsad, och de svenska offentliga finanserna är starka.

Sverige fördömer Rysslands invasion av Ukraina i starkast möjliga ordalag. Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Rysslands invasion av Ukraina har skapat den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget och skapar stor osäkerhet för både global och svensk ekonomi.

Ser man till de ekonomiska konsekvenserna för svensk handel, så har Sverige en relativt låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Exporten till Ryssland står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen står för 1 procent. Sveriges handelsexponering gentemot Ryssland har minskat, särskilt efter annekteringen av Krimhalvön 2014. Det utesluter dock inte att enskilda företag kan drabbas hårt.

– Vår bedömning är att effekterna på svensk ekonomi bör bli förhållandevis begränsade jämfört med andra länder. Men vilka konsekvenser dessa effekter får är för tidigt att säga, och beror helt på hur situationen utvecklas. Regeringen följer givetvis utvecklingen mycket noga och med starka offentliga finanser har vi beredskap för att stötta svensk ekonomi om det skulle krävas, säger finansminister Mikael Damberg.

Svenskmärkning

Svensk ekonomi och svenska konsumenter kan komma att påverkas genom stigande energi, drivmedels- och livsmedelspriser samt ökad finansiell osäkerhet. De senaste dagarna har Rysslands agerande lett till en stor osäkerhet på världens aktiemarknader, samtidigt som priset på råvaror som gas och olja har stigit.

Presentationsbilder

– Rysslands agerande har påverkat drivmedels- och energipriserna i Europa under en längre tid. Det påverkar även Sverige. Under vintern har vi även här haft exceptionellt höga priser på el. Därför har regeringen bland annat fattat beslut om en elpriskompensation på upp till 6000 kronor till drabbade hushåll som kommer börja betalas ut i närtid, säger finansminister Mikael Damberg.