I regeringens handlingsplan för att skapa en cirkulär ekonomi föreslås både produktpass och kvotplikt som avfallsbranschen länge efterfrågat. Ett annat mål är att utsorteringen av matavfall ska öka från 50 till 75 procent redan 2023.

Regeringen har presenterat en handlingsplan för att skapa en cirkulär ekonomi. Planen innehåller hundra åtgärder som ska ställa om ekonomin från slit-och-släng till cirkulära flöden. Bland förslagen finns bland annat åtgärder som kvotplikt för återvunna material och produktpass som ska visa information om exempelvis vilka material som ingår i en produkt och hur de kan återvinnas och repareras.

–Det är något som avfallsbranschen länge har efterfrågat och som underlättar för konsumenter att göra mer klimatsmarta val, säger Gunilla Carlsson, ansvarig Public Affairs.

Kraftigt ökad utsortering av matavfall

Med i handlingsplanen finns även befintliga och kommande etappmål för avfallsminskning och återvinning, samt mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Ett mål som är särskilt värt att nämna är matavfallsmålet som regeringen fattade beslut om den 14 januari.

–Redan 2023 ska utsorteringen och den biologiska behandlingen av matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger öka från 50 till 75 procent. Det är en riktigt tuff utmaning och betyder att utsorteringen av matavfall måste öka väsentligt och det väldigt snart, säger Gunilla Carlsson, ansvarig Public Affairs.

Sysav räknar ut ett medelvärde för utsorteringen av matavfall i våra 14 ägarkommuner. Redan år 2017 kom vi upp i 50 procent och det höll i sig även år 2018. År 2019 och 2020 gick vi upp till 52 procent i medeltal för alla kommuner.

Bakgrund

EU-kommissionen presenterade den 11 mars 2020 en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin ”För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa”. Samtidigt uppmanade Kommissionen medlemsstaterna att anta eller uppdatera sina nationella strategier, planer och åtgärder för den cirkulära ekonomin i enlighet med ambitionen i handlingsplanen. Nu har Sveriges Regeringen presenterat handlingsplanen.