Idag överlämnar Henrik Julin, vd för Orkla Foods Sverige och ordförande för DLF (Dagligvaru­leverantörers Förbund), dagligvaruindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanen visar hur hela branschen kan nå netto noll utsläpp av växthusgaser genom gemensamma initiativ och nya innovativa lösningar i hela värdekedjan.

Framtidsbilden för 2045 är att den svenska dagligvaruindustrin är fossilfri och har uppnått netto noll utsläpp i växthusgaser. Dagligvaruindustrins färdplan beskriver resan från nuläget till framtidsbilden år 2045, med konkreta uppmaningar till Sveriges politiker som en förutsättning för att lyckas.

Tre områden berörs vid mötet med näringsminister Ibrahim Baylan och vice statsminister Isabella Lövin; förpackningar, transport och klimatmärkta produkter.

  • I linje med DLFs Plastinitiativ siktar färdplanen på att uppnå 100% återvinningsbara förpackningar till 2022. För att daglivaruindustrins förpackningar ska vara klimatneutrala och fungera i en framtida cirkulär ekonomi måste omställningen omfatta flera förändringar.
  • Dagligvaruindustrin har tillsammans med dagligvaruhandeln och plastindustrin investerat i Europas största och mest moderna sorteringsanläggning för plastförpackningar.

– För att vi ska kunna möjliggöra en cirkulär plaståtervinning behöver vi lägga till nästa steg i processen och säkerställa investering i en anläggning för tvätt, granulering och agglomering, säger Henrik Julin, ordförande DLF.

  • Färdplanen inkluderar dagligvaruindustrins Transportinitiativ, där ambitionen är att industrins inrikestransporter ska bli 100 procent fossilfria. För att lyckas är det viktigt med politikernas fortsatta påtryckningar inom EU i frågan kring ett förlängt skatteundantag för rena och höginblandade biodrivmedel efter 2020.
  • Daglivaruindustrin har även enats kring att 100% av produkterna till 2035 ska vara klimatmärkta. Industrin behöver kunna mäta och följa upp sina produkters klimatpåverkan för att göra aktiva och faktabaserade val. Det möjliggör även för konsumenter att göra hållbara val. Politiken behöver ge stöd till en branschgemensam databas för klimatpåverkan för industrins insatsvaror.

– Denna data behöver vara tillgänglig för alla aktörer, stora som små och ligga till grund för en gemensam produktinformation, säger Henrik Julin, ordförande DLF.