Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning som vi lämnat till Näringsdepartementet.

Redan innan invasionen av Ukraina var lantbrukssektorn i ett pressat ekonomiskt läge på grund av kraftiga kostnadsökningar för bland annat drivmedel, gödsel och foder. Priserna på insatsvaror har ökat ytterligare sedan invasion, och kriget har också gjort att osäkerheten på världsmarknaden för jordbruksprodukter har ökat.

Regeringen har i flera steg aviserat olika stödpaket till lantbruket. De stöd som ingår i Jordbruksverkets uppdrag att lämnat förslag på uppgår till ca 2 miljarder kronor. I detta paket ingår

  • stödet på 300 miljoner kronor till djurproduktion och växthusföretag som aviserades i vårändringsbudgeten
  • utökat stöd till djurproduktion med 1 590 miljoner kronor (varav 90 miljoner är från EU:s krisreserv)
  • 50 miljoner kronor i utökat nationellt stöd till norra Sverige

Jordbruksverkets och länsstyrelsernas förslag

Det förslag som Jordbruksverket och länsstyrelserna nu har lämnat till Näringsdepartementet fokuserar på de produktionsgrenar som enligt våra beräkningar har drabbats extra hårt av kostnadsökningar. Förslagen är fortsatt preliminära tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

ProduktionsgrenFörslag summa stöd, miljoner kronorFörslag stöd per djur eller kvm, kronor
Gris 3-6 månader15890
Gris över 6 månader1221 150
Mjölkko7062 700
Handjur nöt över 1 år2291 300
Övriga hondjur nöt över 1 år331760
Får och get36200
Värphöns12013,68
Värphönskyckling81,11
Slaktkyckling1331,18
Kalkon stor519,04
Kalkon liten + broilermödrar34,36
Växthusföretag4020

Utöver förslaget till fördelning av stöd till djurproduktion och växthusföretag enligt ovan så tillkommer också en förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige med 50 miljoner kronor.

Samverkan med länsstyrelserna

Jordbruksverket har under framtagandet av förslaget haft ett nära samarbete med länsstyrelserna. Vårt förslag utgår ifrån att länsstyrelsen ska hantera krisstöden i så stor utsträckning som möjligt.

— Krisåtgärderna är viktiga, men också tillfälliga lösningar för att lindra lantbrukets nuvarande situation. Vårt arbete med den kommande jordbrukspolitiken, CAP, är vår högsta prioritet då det är ett av de viktigaste verktygen för ett robust och hållbart jordbruk på sikt. Därför känns det väldigt bra att vi har det här samarbetet med länsstyrelsen, så att vi med gemensamma krafter kan få ut både krisstöden och samtidigt arbeta med införandet av den nya jordbrukspolitiken, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

Regeringen kommer att återkomma i närtid med den exakta utformningen för stödet och fortsatt process för stöden. Delar av det föreslagna stödet kräver också godkännande från EU-kommissionen.