När Arla 2018 upptäckte att ett fel begåtts av en enskild medarbetare i en upphandling kontaktade Arla Konkurrensverket i enlighet med reglerna för det s k eftergiftsprogrammet. Felaktigheten medförde ingen ekonomisk vinning för Arla och avsikten med eftergiftsprogrammet är att företag som upptäcker och rapporterar dessa felaktigheter till Konkurrensverket inte ska dömas till böter.

Arla var transparenta och lämnade in handlingar till Konkurrensverket som nu används som mot Arla. Arla tar strid mot Konkurrensverket och anser att det inte var lagstiftarens avsikt med eftergiftsprocessen. Konkurrensverkets handlande riskerar dessutom att andra bolag inte kommer att våga vara lika transparenta som Arla.

Dejunkeds Chiasmoothies tar plats i hyllan tillsammans med Movem

Under år 2018 gjorde Konkurrensverket en granskning av en upphandling som Arla var med i. När vi gjorde våra egna granskningar så upptäckte vi att ett fel hade begåtts i en annan upphandling än den som Konkurrensverket granskade. Så fort vi upptäckt att detta fel hade begåtts så kontaktade vi KKV och var helt transparenta med att en enskild medarbetare hade begått ett misstag. Vi gjorde detta i det s k eftergiftsprogrammet som lagstiftaren har skapat för att företag som själva anmäler att felaktigheter har begåtts, i t ex upphandlingar, ska kunna slippa konkurrensskadeavgifter (böter) och andra påföljder.

”KKV uppmanar företag, som hittar att misstag begåtts i upphandlingar, att använda systemet för eftergift då det är svårt för KKV att upptäcka och bevisa överträdelser. Arla anser att då vi själva upptäckt och rapporterat till KKV borde vi, helt enligt lagstiftningen, inte straffas för det fel en enskild medarbetare har begått.” säger Ylva Nykvist Headof Legal Arla Sverige.

För Arla är det mycket viktigt att regler kring konkurrens och upphandlingar följs. Vi har omfattande interna utbildningar och tränar våra anställda. Trots detta så begicks ett misstag i samband med en upphandling. Det var ett felsteg av en enskild medarbetare för att hjälpa en återförsäljare. Ett misstag som inte kunde leda till eller fått någon som helst ekonomisk vinning för Arla. Medarbetaren arbetar inte längre på Arla.

”Genom att omedelbart meddela Konkurrensverket och samarbeta med dem i deras undersökning så har vi gjort allt vad vi kan för att vara transparenta. De har på vårt initiativ fått det som vi själva identifierade som felaktigt hanterat av den enskilda medarbetaren. Bevis som nu används mot oss. Då vi anmält, lämnat in bevisning samt varit helt transparenta så anser Arla att vi inte heller ska bötfällas.” säger Ylva Nykvist.

”För Arla, liksom förmodligen andra företag i samma situation, stod det helt klart att lagstiftaren haft avsikten att de företag som själva anmäler och inger bevis på felaktigheter ska slippa böter och straff. Nu befinner vi oss i ett läge där vi tolkar lagen olika och får invänta Patent- och Marknadsdomstolens bedömning. Dock sänder Konkurrensverkets hantering mycket olyckliga signaler till de företag som funderar på om de vågar använda Konkurrensverkets eftergiftsprogram.” avslutar Ylva Nykvist Headof Legal på Arla.