I budgetpropositionen för 2020 tillförs Jordbruksverket 2 miljoner kronor 2020, 7 miljoner kronor 2021 och en varaktig förstärkning med 10 miljoner kronor från och med 2022 för att genomföra och uppfylla de nya krav som ställs med anledning av EU:s nya växtskyddsförordning. För att EU-förordningen ska kunna tillämpas i Sverige har regeringen idag även beslutat om vissa ändringar i den svenska växtskyddsförordningen.

Landsbygdsminister-Jennie-Nilsson2
Landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Ett hållbart och effektivt växtskydd är av stor betydelse bland annat för jordbruks- och skogsproduktionen men också för trädgårdsodling och biologisk mångfald i ett förändrat klimat. Det är regeringens målsättning att vi upprätthåller det i huvudsak goda sundhetsläget för växter i vårt land. Regeringen tillför därför Jordbruksverket ytterligare medel för att uppfylla de nya EU-kraven på området, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Satsningen ska användas till ett effektivt genomförande av EU-förordningen genom fokus på förebyggande åtgärder, såsom ökade inventeringar och effektiva åtgärder vid angrepp av växtskadegörare.

Den ökande globala handeln leder till högre risk för att nya växtskadegörare från andra delar av världen kan spridas med växter och växtprodukter. Klimatförändringarna bidrar dessutom till en ökad risk för invasion av växtskadegörare som tidigare inte kunnat etablera sig i vårt kalla klimat.

Om vi får in nya och fler växtskadegörare, såsom insekter, svampsjukdomar och virus, påverkar det både livsmedelsproduktionen, skogen, parker, trädgårdar och naturen i stort. All odling blir dyrare, den biologiska mångfalden minskar och det kan bli svårare för växter att överleva. Fler skadegörare ökar också behovet av växtskyddsmedel och försvårar ekologisk odling och hållbar produktion.

EU har antagit en ny förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, som ska börja tillämpas den 14 december 2019. För att EU-förordningen ska kunna tillämpas i Sverige har regeringen beslutat om vissa ändringar av den svenska växtskyddsförordningen och det tillkännagivande av de EU-bestämmelser som växtskyddslagen kompletterar. Det pågår också ett arbete inom Regeringskansliet att se över den nuvarande växtskyddslagen med anledning av de nya EU-bestämmelserna.