Under 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 50 800 ton jämfört med 2017. Det motsvarar en ökning med 12 procent till 465 000 ton. Produktionen av ekologiska mjölkprodukter vid mejerierna ökade däremot inte i samma omfattning. Det visar Jordbruksverkets statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2018. Statistiken visar även att slakten av ekologiskt hållna nötkreatur, får och lamm samt grisar ökade medan slakten av ekologiska kycklingar minskade.

Under både 2017 och 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 12 procent respektive år vilket förklaras av ett ökat antal ekologiska mjölkkor. 2018 var 17 procent av den totala mjölkproduktionen ekologisk.

I statistikrapporten redovisas årsdata för 2018 men i Jordbruksverkets statistikdatabas finns även månadsdata fram till och med juni 2019. Den visar att invägningen av ekologisk mjölk var oförändrad under det första halvåret 2019 jämfört med 2018. Även produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och ost var oförändrad under första halvåret 2019 medan produktionen av syrade produkter, grädde och ost minskat.

Slakten av nötkreatur, får och lamm samt grisar ökade 2018

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur ökade med 13 procent och uppgick till 21 800 ton eller 16 procent av den totala slakten av nötkreatur i Sverige. Även slakten av får och lamm samt grisar ökade. 21 procent av den totala slakten av får och lamm kom från ekologiskt hållna djur. Motsvarande siffra för grisar var 2 procent.

2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar kraftigt. Produktionsökningen fortsatte 2017 för att sedan minska med 27 procent 2018. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning. Knappt 1 procent av den totala produktionen i Sverige är baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Oförändrad produktion av ekologiska ägg
Produktionen av ekologiska ägg var i stort sett oförändrad 2018 jämfört med 2017. En ökad produktion av konventionellt producerade ägg medförde dock att andelen ekologiskt producerade ägg minskade något till knappt 17 procent. (Hur många procent låg ekoäggen på innan minskningen?)