Stora Enso har beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för att utöka och förbättra kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk. Investeringen skulle göra det redan välutvecklade bruket till en integrerad, synnerligen kostnadseffektiv och miljövänlig producent av förpackningskartong och barrmassa. Investeringen skulle gynna kunder över hela världen och ytterligare stärka Stora Ensos position som en leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial.

Förprojektet kommer att utvärdera en möjlig uppgradering och expansion av den befintliga integrerade massakapaciteten från 370 000 ton till 780 000 ton per år, samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120 000 ton. Efter investeringen skulle bruket bli integrerat till närmare 100 procent, med produktion av ytterligare 220 000 ton marknadsmassa. Detta skulle möjliggöra ytterligare en ökning av konkurrenskraftig kartongproduktion. Projektet skulle dessutom sänka fossila koldioxidutsläpp från tillverkningen avsevärt. Resultat från en nyligen genomförd förstudie har visat att det är värt att driva processen vidare.

Om investeringen godkänns efter att förprojektet och ansökan om miljötillstånd har genomförts, beräknas investeringen för uppgraderingen och expansionen bli mellan 800 och 850 miljoner euro. Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen skulle kunna starta tidigast under Q4/2023. För närvarande har Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials

– Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Den skulle dessutom stödja lönsam tillväxt inom attraktiva förpackningssegment som vätskekartong och bestruken kartong. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials.