Under mars 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 11 064 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 11,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-mars 2020 uppgick försäljningen till 30 461 Mkr, en ökning med 8,2 procent jämfört med i fjol.

Den höga försäljningstillväxten i mars beror i stor utsträckning på förändringar i kundbeteendet på grund av effekter av Coronaviruset med bl a bunkring samt förflyttning av försäljning från restaurang till livsmedelsbutiker. De kategorier som uppvisat mycket höga ökningstal är bland annat torrvaror, djupfryst, mejeri, chark samt frukt & grönt.

Ökningstakten sjönk i slutet av månaden ner mot mer normala tillväxtnivåer. Månadsförsäljningen karakteriseras också av en mycket stark e-handelstillväxt. För ytterligare kommentarer kring försäljningen hänvisas till ICA Gruppens delårsrapport för första kvartalet som publiceras den 29 april.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för mars månad uppgår till -1,8%.

Per den 31 mars uppgick antal ICA-butiker till 1 269.