Genom att förbättra förpackningars hållbarhet, köra mer effektiva transporter och använda enbart förnybar energi i produktionen, har Carlsberg Sverige minskat sitt relativa koldioxidavtryck med 19 procent över värdekedjan mellan 2015 och 2019. Globalt minskar Carlsberg sina relativa koldioxid-utsläpp över värdekedjan med 7 procent under samma tidsperiod. Det är några av resultaten som framkommer i den senaste hållbarhetsrapporten.

2017 lanserades Carlsberg-koncernens globala hållbarhetsprogram Together Towards Zero som består av fyra områden; Noll Koldioxidutsläpp, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och Noll Olyckskultur. Samtliga med mål för 2022 och 2030.*

Carlsbergs globala mål är att ha noll koldioxidutsläpp på bryggerierna och minska koldioxidavtrycket över hela värdekedjan med 30 % till 2030. Samt att till 2022 minska koldioxidutsläppen med 50 % på bryggerierna och med 15 % över värdekedjan. Det är ambitiösa klimatmål godkända av Science Based Target initiative.

– Den koldioxidmätning vi genomförde förra året, visar att Carlsberg Sverige ligger i linje med de långsiktiga målen och att vi ska fortsätta att arbeta med de områden vi har definierat som viktiga. Inte minst förpackningar, som står för 59 % av vårt totala koldioxidavtryck, säger Peter Hammarstedt, vd, Carlsberg Sverige.

Noll Koldioxidutsläpp
Carlsberg Sverige var det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen, och det första stora bryggeriet i Sverige, som nådde en koldioxidneutral produktion utifrån energiförsörjningen. Genom att använda enbart förnybar energi (grön el och biogas) är alla drycker klimatneutralt producerade utifrån energiförsörjningen sedan 2017. Det gäller både bryggeriet i Falkenberg och vattenfabriken i Ramlösa, och sedan 2020 även Nya Carnegiebryggeriet i Stockholm.

Resultat för Carlsberg Sverige 2020

  • Minskad elanvändning med 5% vs. 2019 och minskad användningen av värmeenergi med 20 % vs. 2019. Detta påverkar ej koldioxidavtrycket, då vi enbart använder certifierad el och biogas, men ger energieffektiviseringar
  • Ökad andel egenproducerad biogas med 1,5 % vs. 2019
  • Effektivare transporter med ökad fyllningsgrad och optimerade rutter
  • Vatteneffektiviteten låg på 2,206 hl/hl vilket är en minskning med 15 % vs. 2019 (2,59 hl/hl)

Hållbara förpackningslösningar
Det pågår flera hållbara förpackingsinitiativ på Carlsberg Sverige. I slutet av 2020 lanserade företaget ett Plastlöfte som tydliggör ambitionen för plastförpackningar.

– Plast är ett bra förpackningsmaterial med relativt låg klimatpåverkan, om det används rätt, det vill säga innehåller en hög andel återvunnet material och samlas in och återvinns. Det är viktigt att flera parter arbetar tillsammans för mer effektiva flöden. Därför samarbetar vi med branschkollegor, kunder, leverantörer och partners för en mer hållbar plastanvändning, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef, Carlsberg Sverige.

Noll Vattenspill
Det globala målet är att halvera vattenanvändningen i produktion till 2030 och minska den med 25 % fram till 2022.**

Resultat för Carlsberg Sverige 2020
Under året har Carlsberg Sverige bland annat arbetat med att optimera förpackningsprocessen, återanvänt vatten från flasktvätten, optimerat vattenkonsumtionen för tunnelpastörer och återvunnit ångkondensat.

Carlsberg Sverige firar ett tioårigt samarbete med Svenska Röda Korset genom Ramlösa Vattenfond. Via fonden skänker Carlsberg Sverige motsvarande en liter rent vatten för varje liter Ramlösa som säljs. Hittills har det blivit över 700 miljoner liter rent vatten. Insatsen går till Röda Korsets vattenprojekt i riskområden där vatten är en bristvara.

Noll Oansvarig konsumtion
Carlsberg Sverige ska erbjuda konsumenterna alkoholfria alternativ. Det handlar inte minst om att fortsätta att utveckla och driva den alkoholfria ölkategorin. 2020 ökade försäljningen av alkoholfria brygder med Index 107 i Sverige. (Källa: Delfi) Carlsberg Sverige ska ha 100 % ansvarsfull märkning på alla produkter och webbplatser. All marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga produkter ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Sedan 2010 har Carlsberg Sverige alkolås på alla tjänstefordon.

Långsiktiga samarbeten är centralt för att förebygga minderårigas alkoholkonsumtion och alkohol i trafiken. Carlsberg Sverige firar ett tioårigt partnerskap med nattvandring.nu, en stiftelse som engagerar över 50 000 vuxna årligen som, via de över 400 nattvandringsgrupper som finns runt i landet, ger sig ut på gator och torg för att stötta ungdomar där det behövs.

Noll Olyckor
Målet är att ha Noll olyckor för alla medarbetare. Under 2020 rapporterades fyra olyckor, fördelat på ca 850 medarbetare.*** Det är en förbättring med 60 % vs. 2019 (10 olyckor). 5 424 tillbud och riskobservationer rapporterades. En framgång under året är att Ramlösa i januari 2021 firade fyra år utan en olycka. En viktig laginsats som inspirerar. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, utbildning, uppdatering av rutiner och att investera i säkerhetsutrustning.

Partnerskap är vägen framåt för att Carlsberg Sverige ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen för 2022 och 2030.