I ett pressmeddelande som gick ut idag berättar Svensk Handel att coronapandemin har inte påverkat handelns arbete med hållbarhetsfrågor negativt. Det är slutsatsen av Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning. Majoriteten av företagen i undersökningen uppger att deras arbete är opåverkat eller till och med har intensifierats.

Mer än hälften av alla handlare (53 %) uppger att hållbarhetsarbetet inom deras verksamhet ej påverkats i och med pandemin. En av fem handlare (20 %) menar dessutom att rådande situation resulterat i ett intensifierat arbete med hållbarhetsfrågor.

I dag arbetar fyra av fem handlare (78 %) aktivt med frågorna, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med för fem år sedan.

– Vi kan glädjande konstatera att hållbarhet integreras i allt högre utsträckning i verksamheten och att hållbarhetsarbetet inte är så konjunkturkänsligt, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Konsumenter ställer krav på hög kvalitet, schysst tillverkning och transparens

Etiskt och socialt ansvarstagande, ofta kallat social hållbarhet, är ett område där konsumenter idag ställer höga krav på den svenska handeln. Likt tidigare år är hög kvalitet på produkterna som köps viktigt (40 %), men lika viktigt är det att tillverkningen sker under goda etiska och miljömässiga förhållanden (40 %). Vidare är frågor som rör transparens (39 %) och att företag främjar mångfald och jämställdhet (32 %) något som konsumenter tar i beaktande.

– Konsumenters tilltro till svenska handlare är stor. De ställer tydliga, men fullt rimliga krav på att handelsföretag utöver det mer miljöinriktade hållbarhetsarbetet också lägger stor vikt vid frågor som rör mångfald, jämställdhet och arbete mot diskriminering. Särskilt viktigt är det bland yngre konsumenter. Ska man attrahera framtidens konsumenter är det frågor företag fortsatt bör arbeta intensivt med, säger Karin Johansson.

E-handeln har tagit ett stort coronakliv

En effekt av pandemin är att allt fler har handlat via internet. Nio av tio konsumenter i åldersspannet 18–79 år har handlat online under det senaste året och det är optimalt anpassat emballage (84 %) och leveransalternativ med låg klimatpåverkan (78 %) som konsumenter ser som de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

– En ökad e-handel medför också högre krav på en mer hållbar e-handel. Det är viktigt att företagen nu sätter sig i förarsätet och prioriterar områden de själva har möjlighet att påverka, exempelvis genom att optimera mängden emballage och att informera om vilket land produkten kommer ifrån, säger Karin Johansson.