Ett starkt fjärde kvartal summerar ett exceptionellt 2020, ett år då Axfood fortsatte att växa snabbare än marknaden och med förbättrad lönsamhet. Även om pandemin krävt stort fokus har en hög utvecklingstakt lyckats bibehållas och framfart i offensiva framtidssatsningar.

Vd och koncernchef Klas Balkow

Ett starkt fjärde kvartal summerar ett exceptionellt 2020, ett år då Axfood fortsatte att växa snabbare än marknaden och med förbättrad lönsamhet.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén för 2020:
Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för Axfood med en butiksomsättnings-tillväxt om 7,4 procent. Hög produktivitet i Dagab och förbättrad servicegrad lade grunden för en bra julhandel och stark avslutning på året. Samtidigt växte e-handeln mot konsument med hela 157 procent, fortsatt drivet av en betydligt högre tillväxt för leveranssättet upphämtning i butik. Det är glädjande att kunna avsluta året med ett stärkt resultat för fjärde kvartalet och förbättrad lönsamhet.

Med ett finansiellt starkt år i ryggen fortsätter vi utvecklingen inom områden såsom logistik med automation och transportoptimering, med uppgraderade IT-plattformar, nya kassasystem, fler butiker och nya koncept, ökad grad av digitalisering och ett mer datadrivet arbetssätt. Vi ökar också takten och höjer ambitionsnivån inom hållbarhetsområdet med fokus på hela värdekedjan.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Axfoodkoncernens nettoomsättning uppgick till 13 633 Mkr (13 040), en ökning med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 566 Mkr (487), en ökning med 16,1 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (3,7).
 • Periodens resultat uppgick till 409 Mkr (359) och resultatet per aktie före utspädning till 2,02 kr (1,68).
 • Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningen positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i centrala storstadslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock fortsatt negativt, och i högre negativ utsträckning jämfört med det tredje kvartalet.
 • Under november lanserade Snabbgross ett nytt butikskoncept för konsumenter, Snabbgross Club.

Sammanfattning av januari-december

 • Axfoodkoncernens nettoomsättning uppgick till 53 696 Mkr (50 740), en ökning med 5,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 510 Mkr (2 288), en ökning med 9,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 procent (4,5).
 • Periodens resultat uppgick till 1 862 Mkr (1 679) och resultatet per aktie före utspädning till 9,12 kr (7,87).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,50 kronor per aktie (7,25). Utdelningen delas upp på två betalningstillfällen.
 • Investeringarna under 2021 förväntas uppgå till 1 800-1 900 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2021 planerar Axfood att etablera 5-10 nya butiker.

Axfood presenterar bokslutskommunikén 2020 i en telefonkonferens kl 9:30 idag.
Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.