Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Svensk Handels Trygghetsbarometer för fjärde kvartalet 2019 visar att nästan fyra av tio handlare (38 %) drabbats av en butiksstöld den senaste veckan. Motsvarande siffra för det tredje kvartalet var 27 procent.

– Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Även i de fall som handlaren anmäler en stöld med god bevisning läggs oftast ärendet ned redan innan bläcket hunnit torka. Mängdbrotten som sker i butik är en inkörsport till grövre brottslighet och måste tas på större allvar, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nästan var tionde butik (9 %) anger dessutom att de drabbats för hot eller våld i samband med en stöld den senaste månaden, och drygt var femte butik (21 %) har varit utsatt för hot eller våld vid andra tillfällen än vid en stöldsituation.  

Säkerhetsindex ökar med fyra procentenheter
Ökningen av andelen butiksstölder gör att Trygghetsbarometerns sammanfattande Säkerhetsindex (avser fråga 1-4 i tabellen) för fjärde kvartalet 2019 ökar med fyra procentenheter till 43 procent.

Räknas även utsattheten för bedrägerier med (fråga 5) har nästan varannan handlare (47 %) varit utsatta för brott den senaste månaden.

– Brotten som drabbar handeln ligger på oacceptabelt höga nivåer och hotar på vissa håll rent av butikers överlevnad. Justitieministerns besked om att regeringen vill införa ett tillträdesförbud är angeläget och ett av flera viktiga steg som måste tas för att stävja kriminaliteten, säger Per Geijer.