Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK – en betydande förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 387 MSEK.

– Lantmännens resultat 2019 är det högsta genom tiderna. Alla Lantmännens divisioner och affärsområden har förbättrat sina resultat under året och vi har flyttat fram våra positioner inom de flesta verksamhetsområden. Även om inledningen av året präglades av den svåra situationen efter 2018 års torka och värmebölja, så har den stora och kvalitetsmässigt bra skörden under 2019 bidragit till en stark återhämtning av resultatet i lantbruksdivisionen, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett högre resultat än föregående år: 210 MSEK (197) – framförallt till följd av ett betydligt högre resultat i tredje tertialet. 2019 års skörd blev den tredje största någonsin, och Lantmännen Lantbruk har därmed återgått till sin normala affärsmodell som nettoexportör av spannmål. Efterfrågan på foder är fortsatt stor för samtliga djurslag.

Division Energis resultat uppgår till 355 MSEK (200) – en avsevärd förbättring jämfört med föregående år. Detta förklaras framförallt av ett betydligt högre genomsnittligt etanolpris under året samt en bättre prisrelation mellan etanol, foder och insatsvaror. Integrationen av havreverksamheten i Kimstad, som förvärvades tidigare under året, har genomförts på ett framgångsrikt sätt.

Division Livsmedel presenterar sitt högsta resultat någonsin: 1 018 MSEK (787). I princip alla Lantmännen Unibakes marknader och kategorier utvecklas positivt och levererar goda resultat, och de investeringar som har gjorts i verksamheten de senaste åren ger positiva effekter. Även Lantmännen Cerealia har förbättrat sitt resultat, tack vare goda effekter från det förbättringsprogram som genomförts under året.

Även Affärsområde Swecons resultat är det högsta någonsin: 514 MSEK (440). Aktivitetsnivån har varit hög på samtliga Swecons marknader under året, även om vissa signaler på avmattning kunde märkas under sista halvåret.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 223 MSEK (213). Arbetet med att bygga ett nytt kontor för delar av Lantmännens verksamheter i Malmö fortskrider som planerat.

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 1,75 procent (1,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige och att återbäring lämnas med 1,0 procent (0,5) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 205 MSEK (157). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 8 procent (8) på insatsernas nominella värde, totalt 237 MSEK (213) samt insatsemission med 288 MSEK (250). Total utdelning föreslås därmed uppgå till 730 MSEK (620).

– Årets goda resultat innebär att Lantmännens föreslagna utdelning på totalt 730 MSEK är rekordhög, vilket är väldigt glädjande efter en period som varit utmanande för många av våra medlemmar. Lantmännens viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling på våra medlemmars gårdar. Därför känns det extra bra att kunna leverera ett resultat på denna höga nivå, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– De senaste åren har varit Lantmännens mest framgångsrika genom tiderna, och jag vågar säga att vi som företag befinner oss i en starkare position än någonsin tidigare. Vi kommer att fortsätta fokusera på att ytterligare stärka våra positioner på marknaden: bland annat genom fortsatta investeringar i infrastruktur, produkt- och tjänsteutveckling och forskning och utveckling inom samtliga verksamhetsområden. På så vis fortsätter vi arbetet med vår långsiktiga ambition att driva utvecklingen av framtidens jordbruk – och att fortsätta bidra till att skapa ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman.