Regeringen har idag presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast hittas på stränder. Sverige har flest enmanshushåll i världen. För att minska matsvinnet har vi behov av enportionsförpackningar, det är ett exempel på hur plast minskar klimatpåverkan, säger Lena Lundberg, som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Därför borde inte regeringen förbjuda fler plastprodukter än vad EU-direktivet kräver.

Regeringen har idag presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. En utredning ska ge förslag på hur lagstiftningen kan anpassas. Utöver att genomföra de EU-gemensamma förbuden mot bland annat bestick och tallrikar ska utredningen undersöka möjligheterna att förbjuda även plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk.

Läs också: I dag den 1 juli införs utökat rökförbud i Sverige

Utredningen ska även undersöka möjligheterna att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast förekommer vid nedskräpning på stränder.

Lena Lundberg, som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

– Det är dåligt ur miljösynpunkt att ersätta plastprodukter med alternativa material. Det ökar koldioxidutsläppen och avfallsmängderna, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Därför borde inte regeringen förbjuda fler plastprodukter än vad EU-direktivet kräver.

När det gäller nedskräpning visar en omfattande undersökning[ att det finns tre huvudsakliga förklaringar till detta beteende; sociala normer (att ha rätt), otydligt ansvar (någon annan städar upp) och bekvämlighet (soptunnor saknas).

– En övergång till engångsprodukter i alternativa material minskar därför inte nedskräpningen, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång och dessutom går mer resurser åt. Regeringen borde därför hantera nedskräpningen oavsett material.

Sverige har flest enmanshushåll i världen och därför har vi ett större behov av enportionsförpackningar för att minska matsvinnet, som har en stor resurs och klimatpåverkan.

– Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige återvinns alla plastförpackningar.

Konstgräsplanerna är det viktigaste som hänt idrottsrörelsen de senaste 10 åren. Därför borde man fokusera på regler så att dessa hanteras på rätt sätt för att begränsa spridningen av mikroplast.

Regeringens beslut i korthet

Miljödepartementet har beslutat om en bokstavsutredning som ska ta fram förslag på hur EU:s engångsplastdirektiv ska genomföras.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram uppgifter om Sveriges årliga konsumtion av engångsplast och att analysera rapporteringskraven i direktivet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att stödja Miljödepartementets bokstavsutredning.

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet ska genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2020.