Axfood inleder året med stark tillväxt, fortsatt ökade marknadsandelar och ökat resultat i samtliga segment. Axfood fortsätter att hålla en hög utvecklingstakt i alla delar av verksamheten. Integrationen av Bergendahls Food löper planenligt och avyttringen av Mat.se till Mathem slutfördes den 1 mars. Detta samtidigt som Axfood verkar i en omvälvande tid i en marknad med tilltagande oförutsägbarhet.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022:

Klas Balkow kolumnist
Vd och koncernchef Klas Balkow

”Vi har haft ett fortsatt högt tempo i alla delar av verksamheten under det första kvartalet och vi inleder året med en detaljhandelstillväxt som är betydligt högre än marknadens. Det visar att våra mat- och butikskoncept fortsätter attrahera befintliga och nya konsumenter som efterfrågar prisvärd, bra och hållbar mat.

Alla våra rörelsesegment visar ett ökat rörelseresultat för kvartalet, där en stark försäljning och bra produktivitetsutveckling har kompenserat för väsentligt högre drivmedelskostnader och en svag svensk krona. Det gör att vi kan visa ett högre justerat rörelseresultat om 653 Mkr och en justerad rörelsemarginal på 3,9 procent, vilken är påverkad av utspädningen av Bergendahls Food.

Vi har efter en längre tid av låg matprisinflation i Sverige sett en kraftig uppgång de senaste månaderna. Prisuppgången har drivits av flera olika faktorer såsom dyrare råvaror, men även ökade kostnader för förpackningsmaterial, drivmedel, el och transporter. Det som nu sker i Ukraina ökar osäkerheten och instabiliteten ytterligare, och mycket talar för att priserna kommer att fortsätta stiga.”

Sammanfattning av första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 593 Mkr (13 203), en ökning med 25,7 procent, inklusive förvärvet av Bergendahls Food.
  • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 12 711 Mkr (12 207), en ökning med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 835 Mkr (565) och inkluderade jämförelsestörande poster om netto 182 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (4,3).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 653 Mkr (565), en ökning med 15,5 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (4,3).
  • Periodens resultat uppgick till 682 Mkr (430) och resultatet per aktie före utspädning till 3,30 kronor (2,16).
  • Den 1 mars avyttrades Mat.se till Mathem mot betalning i nyemitterade aktier i Mathem. Transaktionen resulterade i en realisationsvinst om 221 Mkr, vilken redovisats som en jämförelsestörande post under kvartalet. Axfood är med en ägarandel om 16,5 procent näst största ägare i Mathem.
  • Årsstämman den 23 mars bemyndigade styrelsen att genomföra en företrädesemission om cirka 1,5 Mdkr. Vidare beslutade årsstämman om en utdelning till aktieägarna om 7,75 kr (7,50) per aktie. Utdelningsbeloppet fördelas på två utbetalningar där den första utbetalningen om 4,00 kr skedde i mars och den andra utbetalningen om 3,75 kr sker i september.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 575 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2022.