ICA Banken har undertecknat ett avtal om att förvärva Forex kundportföljer avseende inlåning och privatlån med en sammanlagd affärsvolym om cirka 15 Mdkr, per den 30 november 2020, och cirka 235 000 kunder. Affären omfattar inte personal, IT-avtal eller andra tillgångar.

Genom förvärvet av Forex kundportföljer kommer ICA Banken att få ännu större resurser att utveckla sitt erbjudande. När affären är slutförd kommer det att innebära en tillväxt av ICA Bankens affärsvolym om cirka 35 procent.

– Vi är mycket nöjda med affären. Det är ett sätt för ICA Banken att skapa synergier med befintlig verksamhet och uppnå skalfördelar i utvecklingen av den egna plattformen, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

– Det här är en viktig milstolpe i ICA Bankens tillväxtresa. Genom detta förvärv har vi möjlighet att med högre takt kunna växa vår verksamhet och stärka vårt erbjudande mot kunderna. Vi ser också fram emot att få välkomna nya kunder och introducera dem till alla de förmåner det innebär att vara en del av ICA, säger Marie Halling, vd ICA Banken.

ICA Banken kommer tillsammans med Forex att arbeta för att övergången ska bli smidig för kunderna som kommer att få utförlig information om vad ICA Banken och hela ICA Gruppen kan erbjuda i tillägg till befintliga produkter.  

Affären beräknas slutföras under andra kvartalet 2021. I samband med det gör ICA Banken, i enlighet med gällande regelverk, en reservering avseende förväntade kreditförluster, som innebär en redovisningsmässig engångseffekt om cirka 80 Mkr. Kreditförlustreserveringen kommer att påverka bankens och koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i kvartalet. I tillägg bedöms initiala integrationskostnader under 2021 uppgå till cirka 40 Mkr.

Exklusive dessa engångseffekter, beräknas den förvärvade portföljen innebära en positiv EBIT-effekt på cirka 100 Mkr under 2021. För att möta regulatoriska kapitalkrav tillskjuter ICA Gruppen i samband med affären ett kapitaltillskott till ICA Banken på cirka 800 Mkr vilket, räknat på Q3 2020, förväntas påverka ICA Gruppens Nettoskuld/EBITDA-kvot med knappt +0,1.

Affären förutsätter vissa regulatoriska godkännanden.