Alvestaglass genomför riktad nyemission för att accelerera expansion i nya produktkategorier samt för att stärka upp ägarbasen inför kommande listningsprocess.

Styrelsen i Alvestaglass avser att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier om cirka 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till kvalificerade investerare i Sverige (den ”Riktade emissionen”).

Alvestaglass har gett Stockholm Corporate Finance i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade emissionen genom en så kallad bookbuilding-process med målsättningen att genomföra emissionen under oktober månad innevarande år.

Bolaget har under året accelererat tillväxttakten genom både organisk tillväxt av varumärket Lohilo inom nya produktkategorier såsom dryck, snacks och konfektyr samt tecknande av externa distributionskontrakt. Emissionslikviden kommer att användas för att bygga upp en organisation som är anpassad för att motsvara tillväxten.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara till gagn för Alvestaglass och dess aktieägare att ägarbasen diversifieras som en del i processen att lista Bolagets aktier. Alvestaglass Partners Sweden AB, som idag äger cirka 29 procent av Bolagets aktier och som i sin tur handlas via Pepins Group AB, kommer att erbjudas att försvara sin ägarandel i Bolaget i den Riktade emissionen.

Arbetet med att lista Bolagets aktier på en MTF-plattform fortskrider. Målsättningen är att en listning ska genomföras under första halvåret 2020.