För att uppnå målen i livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 krävs det att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Satsningar på kunskap och innovation är helt avgörande för en långsiktigt hållbar omställning och samtidigt öka näringens konkurrenskraft.

Den svenska livsmedelssektorn har stor potential att öka produktionen men utmaningen är att den internationellt sett har ett lågt innovationsindex. För att klara en långsiktigt hållbar omställning krävs nya produkter och tjänster. Under 2020 finansierar Tillväxtverket ett pilotprojekt inom ramen för uppdraget att samordna och främja samverkan inom Livsmedelsstrategin. Projektet har fokus på innovation i livsmedelskedjan.

– Insikten att vi måste producera och konsumera livsmedel på ett annat och mer hållbart sätt än tidigare har nog drabbat oss alla. Vi behöver veta hur behoven hos företagen ser ut för att kunna utveckla ett stödsystem som möter företagens behov för att utveckla nya produkter och tjänster, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket

Oslipad diamant

Pilotprojektet Innovation i livsmedelskedjan där projektägare är Sweden Food Arena ska kartlägga innovationsgraden hos företagen i livsmedelskedjan, vilka områden som behöver innovationsfrämjande insatser och vad som saknas i det innovationsfrämjande systemet idag.

-Livsmedelskedjan är en oslipad diamant, den har otroligt stor potential att bli 20-talets tillväxtmotor i svensk ekonomi men då behöver vi ett innovationssystem som är anpassat för vår näring. 99 % av företagen i livsmedelskedjan har idag färre än 10 anställda och majoriteten finns på landsbygden runt om i hela landet. Det är dags att frigöra utvecklingspotentialen hos både stora och små företag, både i staden och på landsbygden, i hela livsmedelskedjan, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Förslag på åtgärder

Projektet kommer att presentera förslag på åtgärder och verktyg som är väl förankrade med livsmedelskedjans aktörer, med fokus på hur företagen kan stöttas i att ta till sig ny kunskap och höja innovationsförmågan.

-Innovation och forskning är utpekat som viktiga pusselbitar i det långsiktiga arbetet med livsmedelsstrategin och för att nå målsättningen med att öka produktionen, konkurrenskraften och lönsamheten i hela kedjan. Detta projekt passar väl in i den ambitionen säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Mer information:

Tillväxtverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin

Fakta

Pilotprojekt: Innovation i Livsmedelskedjan

Projektägare: Sweden Food Arena

Budget: 2 651 837 kr

Genomförande: Projektet kommer att drivas av forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, genom enkätundersökning, forskningsanalys och genom dialogmöten och workshops med aktörer i livsmedelskedjan.