ANNONS

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Försäkring och fyra fastighetsbolag bildat Centrum för AMP i augusti 2019. Fredrik Reinfeldt blev vald till dess ordförande. 

Centrum för AMP

Läs också: Näringslivsaktörer kraftsamlar för en trygg närmiljö

Svensk Försäkring, Svensk Handel och fyra fastighetsbolag har gemensamt bildat Centrum för AMP. AMP står för Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Fredrik Reinfeldt är centrumets ordförande.

Affärs- och MedborgarPlats

Affärs- och MedborgarPlats-modellen för hur man kan skapa säkra och trygga platser har utvecklats av Trygghetskommissionen. A:et står för Affär, M för Medborgare och P för Plats. Med begreppet Affär framhålls vikten av att ha privata kommersiella aktörer närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv. Det kan till exempel handla om butiker och restauranger. Med begreppet Medborgare markeras att det är viktigt att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas. Med Plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Det kan till exempel vara ett torg eller en gata.

Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.

Modellen har inspirerats av den så kallade BID-modellen (Business Improvement District som används framgångsrikt i till exempel New York) men är anpassad till svenska förhållanden.

Bakgrund

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring 2017. Kommissionens uppgift var att analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott såsom inbrott, stölder och skadegörelse, uppklarandegrad och lagföring och ge förslag på åtgärder. I kommissionens första rapport som publicerades i juni 2018 med titeln ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” föreslogs åtgärder för att motverka brottslighet och främja ökad trygghet på lokal nivå. Ett av de konkreta förslagen var att aktivera samhällsaktörer kring en plats att arbeta efter en Affärs- och MedborgarPlats-modell. Eftersom modellen är ny behöver kunskap byggas upp om hur den bäst kan införas.