Den pågående covid-19-pandemin visar att en robust livsmedelsförsörjning är livsviktig för samhällets överlevnadsförmåga. Den framtida försörjningen av livsmedel måste därför tryggas för att kunna möta allvarliga kriser och för att alla delar i totalförsvaret ska fungera.

LRF och Lantmännen presenterar idag en rapport innehållande 40 förslag kopplat till den svenska livsmedelsvärdekedjan för att skapa en tryggare livsmedelsförsörjning.

Anna Karin Hatt, vd och koncernchef i LRF.

– Flera delar i primärproduktionen och i förädlingsledet av livsmedel behöver stärkas för att kunna fungera även vid kriser eller krig. Sveriges möjlighet att försörja befolkningen med mat under en utdragen kris har kraftigt försämrats de senaste 20 åren, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef i LRF.

LRF och Lantmännen har gett uppdraget till företaget 4C Strategies att ta fram en sammanställning som pekar ut vad som behövs för att säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning. I dag presenteras resultatet – en rapport som innehåller en analys samt 40 förslag till åtgärder som behövs för att skapa en robust livsmedelsvärdekedja.

Några av rapportens förslag är:

  • Regeringen bör föreslå att en kommitté tillsätts med uppdrag att analysera dagens och framtidens hot och risker utifrån samhällets sårbarheter, inklusive kritiska och gränsöverskridande beroenden på livsmedelsområdet.
     
  • Livsmedelsverket och Jordbruksverket bör, i samråd med länsstyrelserna och privata aktörer inom livsmedelsvärdekedjan, kartlägga vilka verksamheter och anläggningar inom primärproduktion, förädling, distribution och lagerhållning som är kritiska för totalförsvarets försörjningsbehov. Vid behov måste dessa verksamheter och anläggningar skyddas på ett lämpligt och balanserat sätt.
     
  • Totalförsvarets chefsmöte bör kompletteras med regelbundna möten för informationsutbyte mellan myndighets- och företagsledningar inom hela livsmedelsvärdekedjan.
Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

– Livsmedelsindustrin i Sverige har genomgått en betydande strukturomvandling och det finns nu endast några få större anläggningar kvar i landet. Vi ser ett stort behov av att i närtid skydda strategiskt viktiga livsmedelsanläggningar mot bland annat expansion av bostadsområden, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

De 40 punkter som redovisas av 4C Strategies i rapporten är ett inspel i det viktiga arbete som behövs för att stärka samhällets försörjningsförmåga av livsmedel, med fokus på primärproduktionen (lantbrukets produktion) och förädlingsledet. LRF och Lantmännen kommer att analysera i vilken utsträckning rapportens olika förslag är lämpliga och vänder sig nu till viktiga samhällsfunktioner för att diskutera och förverkliga de viktigaste förslagen. Sammanställningen är även ett bidrag till den offentliga diskussionen om livsmedelsförsörjningens kapacitet och betydelse vid allvarliga kriser och krig.