Totalt 1.354 kronor för hela avtalsperioden. Störst lönehöjning för dem som tjänar minst. Den viktiga frågan om allmän visstid ska äntligen ses över av fack och arbetsgivare gemensamt. Det framgår av avtalen för anställda på privata butiker, lager och e-handel som slöts idag mellan Handels och Svensk Handel. 

Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande Handelsanställdas förbund Fotograf: Pernille Tofte

– Det är beslutsamheten och stridsviljan hos alla Handels medlemmar och förtroendevalda som gör att vi fått till ett så bra avtal. Handels medlemmar tog låglönefajten, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.  

– Med det här avtalet ökar vi både jämställdheten och rättvisan. Vi har fått ett riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket. 

 De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men sista året kan sägas upp. Lönerna för heltidsanställda kommer att höjas med totalt 1.354 kronor fram till 31 mars 2022: 

774 kronor från 1 november 2020 

580 kronor från 1 april 2022 

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Och även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26.100 kronor på heltid. 

  • En anställd med en heltidslön på 25 000 kronor/månad får tack vare låglönesatsningen 0,5 procent högre löneökning än de som tjänar över 26.100 kronor/månad. 
  • Lägstalönerna i avtalen höjs. För en vuxen person utan branschvana innebär det en ökning av lönen på 5,5 procent. 
  • En person som idag är anställd på en lägstalön utan branschvana, dvs 21 814 kr/mån, kan få ut 1,2 % högre löneökning genom låglönesatsningen.  
  • Lönen höjs mest det första året, alltså direkt från nu den 1 november. Det är bra med tanke på att avtalet slutits först nu, eftersom det förlängdes från den 1 april på grund av coronapandemin, säger Linda Palmetzhofer.  

En av de viktigaste frågorna i Handels avtalsrörelse kom att bli den om allmän visstidsanställning, ett stort problem i detaljhandeln där många lever med otrygga anställningar. Meningen var att allmän visstid skulle tas upp och lösas i förhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Men förhandlingarna strandade nyligen och det blev inget nytt gemensamt huvudavtal. I och med det tog Handels i ett sent skede in frågan i sin egen avtalsrörelse vad gäller avtalet för butiksanställda. 

  • Vi har lyckats att äntligen få upp frågan om allmän visstid ordentligt på bordet i och med att vi bildat en gemensam arbetsgrupp kring frågan, som har en hög ambitionsnivå, säger Linda Palmetzhofer. 

Uppgörelsen med Svensk Handel innebär att parterna gemensamt ska undersöka hur allmän visstid används och vilken effekt det får på arbetsplatserna. Målet är att nå ett snabbt resultat, senast i augusti 2021 ska parterna vara klara med arbetet. 

Dessutom har frågan om allmän visstid lyfts in i avtalets skrivning om bemanningsplanering. När företag och fack gör bemanningsplaneringen för arbetsplatsen ska frågan om allmän visstid tas med. Då är det möjligt att diskutera om sådana anställningar behövs eller det exempelvis är möjligt att istället öka arbetstidsmåttet för deltidsanställda? 

  • Det här är mycket bra i och med att vi får mandat att påverka. Det är upp till oss att lyfta förekomsten av allmän visstid varje gång vi gör bemanningsplanering i ett företag.  

Handels varslade om konflikt i förhandlingarna och stötestenen var höjningen av lägstalönerna, men nu är strejken avblåst. De nya avtalen håller sig till industrins ”märke”, det vill säga att lönehöjningen totalt ska vara runt 5,4 procent, inklusive avsättning till pension för unga anställda. För båda detalj och lager och e-handelsavtalen gäller att lönehöjningen fördelas med 80 procent generellt och 20 procent för lokal fördelning. 

Gemensamt för butiker och lageravtal 

Anställda i butik respektive lager- och e-handel har olika avtal. Men utöver löneuppgörelsen (se ovan) är några punkter i avtalen gemensamma: 

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks 
I våras kom Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att sänka åldern för när tjänstepensionen börjar tjänas in. Denna överenskommelse gäller nu även för de anställda på privata butiker, lager och e-handel.

Åldern för intjänande av ålderspension ändras 

– från och med den 1 januari 2021 till 24 år, 
– från och med den 1 januari 2022 till 23 år, 
– från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna. 

Parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö. 
Syftet är att öka kunskaperna i branschen om vikten av att förebygga ohälsa, inklusive friskvårdsfrågor, samt hantera ohälsa som redan uppkommit. Arbetsgruppen ska även arbeta med och följa den statliga utredningen om sexuella trakasserier från kunder.  

Det ska hållas en partsgemensam arbetsmiljökonferens. 
Konferensen ska hållas årligen (digitalt eller fysiskt) och syftet är att främja lokal samverkan inom arbetsmiljöområdet, att sätta fokus på specifika områden, öka kunskaperna om arbetsmiljöregler och öka kunskaperna om var det finns information och stöd för det lokala arbetet. År 2021 ska arbetsmiljökonferensen handla om sexuella trakasserier.